top of page

In verband met de nieuwe wet AVG heb ik hiernaast mijn Privacyverklaring opgenomen.

Als je bij mij in behandeling komt wijs ik je hierop, en kun je je akkoord geven.

Laatste wijzigingen aan de privacyverklaring zijn gemaakt in juni 2018.

Privacy Verklaring Karin Lavrijsen Fysiotherapie

 

Ik, Karin Lavrijsen, verwerk gegevens van cliënten die zich aanmelden voor behandeling. Ik doe dit in dienst van de behandeling en om zorgvuldige zorg te kunnen verlenen. In dit privacy-statement leg ik uit hoe ik je gegevens verwerk.

Indien je een vraag hebt over de verwerking van je gegevens, kun je direct contact met mij opnemen.

 

Wie ben ik?

Ik ben Karin Lavrijsen. Mijn praktijk is ingeschreven op mijn adres Tijgerstraat 32. Ik voer mijn werkzaamheden als ZZP-er uit op Sarvata, Schependomlaan 17e in Nijmegen.

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN nummer, naam van de huisarts. Bij minderjarige cliënten verwerk ik ook de persoonsgegevens van beide ouders. De persoonsgegevens vult de cliënt zelf in via een beveiligde webomgeving van MijnDiad.

Verder verwerk ik de gegevens die voortkomen uit de intake; je hulpvraag en achtergrond van de vraag. Gebonden aan mijn beroepsgeheim verwerk ik ook bijzondere persoonsgegevens die in het belang zijn van de behandeling. Omdat de behandelingen een holistisch karakter hebben, kan de informatie gaan over elk deelgebied van het leven.

 

Waarom verwerk ik deze gegevens?

Ik verwerk en bewaar deze gegevens om goede zorg te kunnen verlenen. De beroepscode van het KNGF en RCN zijn hierop van invloed.

Zo ben ik verplicht een dossier bij te houden over het behandeltraject. De bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar (wet WBGO), en dat hou ik ook aan.

 

Hoe  informeer ik mijn cliënten?

Tijdens het intakegesprek licht ik mondeling toe hoe ik met het dossier omga. Ik wijs op deze privacyverklaring die terug te vinden is op de website. Indien een cliënt jonger is dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming voor de behandeling en daarmee de vastelegging van informatie in een dossier.

 

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Op verzoek van de cliënt deel ik informatie uit het dossier met derden zoals huisartsen.

Als ZZP-er heb ik als enige toegang tot de dossiers. Wanneer ik een waarnemer aanstel, geldt dat de waarnemer alleen de informatie inkijkt die noodzakelijk is voor het waarnemen. Voor de waarnemer geldt eveneens het beroepsgeheim.

Ik bespreek wel eens casuistiek uit de praktijk met collega’s. Dat gaat altijd anoniem.

 

Hoe verwerk ik deze gegevens?

De gegevens sla ik op via MijnDiad, een softwareprogramma voor de complementaire zorg. Dit programma staat in een beschermde webomgeving en is beveiligd met een wachtwoord en een autorisatiecode.  MijnDiad draagt zorg voor een correctie beveiliging en opslag van de gegevens. Brieven aan huisartsen en eventuele andere medische hulpverleners gaan via de post.

 

Communicatie

Na aanmelding ontvang je via mijn softwareprogramma en link waarmee je in beveiligde omgeving je eigen gegevens kunt invoeren. Wanneer je tussendoor mails stuurt over de behandeling met vragen of opmerkingen, gaat dat via reguliere mailwisseling. Ik beantwoord je mails ook via reguliere mailwisseling. Voor contact met andere zorgprofessionals gebruik ik geen mail maar post. Dit is veilig. Ik maak dus (nog) geen gebruik van Zorgmail of emailverspijkering.

 

Externe partijen

Naast de softwareleverancier heb ik een verwerkersovereenkomst met de webhost MijnDomein via de gebruikersovereenkomst die zij verstrekken.

 

Datalek

Indien er een datalek optreedt die ernstige gevolgen heeft of kan hebben voor de betrokkenen, hou ik mij verplicht deze lek te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.

bottom of page